Вітаємо на сайті Ліцею № 5 імені Т.Г. Шевченка Коростишівької міської ради

Опорний заклад Кропивнянської ЗОШ

04130 58591

kgg5.kr.zt@gmail.com

місто Коростишів

вулиця Максима Добрянського, 33

07:30 - 18:00

Понеділок-П’ятниця

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Статут гімназії

СТАТУТ

КОРОСТИШІВСЬКОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ГІМНАЗІЇ №5
ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 Загальні положення

1.1.    Коростишівська гуманітарна  гімназія №5  імені Т.Г.Шевченка Житомирської області  (далі – гімназія) – це опорний загальноосвітній навчальний заклад (далі – опорний заклад), середній загальноосвітній навчально-виховний  заклад ІІ-ІІІ ступеня, що забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей, у структурі якого функціонують:

– початкова  школа І ступеня (1-4 кл.);

– навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземної (англійської) мови, профілі навчання: філологічний (іноземна  філологія), суспільно – гуманітарний, природничо-математичний, загальноосвітній.

Структура гімназії забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітям молодшого шкільного віку, наступність та перспективність у наданні освітніх послуг у школах І, ІІ та ІІІ ступенів.

1.2. Повна назва юридичної особи: Коростишівська гуманітарна  гімназія №5  імені Т.Г.Шевченка Коростишівської міської ради Житомирської області (скорочена назва: Коростишівська гуманітарна  гімназія №5 імені Т.Г.Шевченка).

1.3 Юридична адреса: 12504 Житомирська область, м. Коростишів, вул.
Максима Добрянського, 33, телефон (04130  58591), e-mail:  kgg5.kr.zt@gmail.com

1.4 Опорний  заклад  є  юридичною   особою, має самостійний    баланс,    рахунки в органах Казначейства, штамп, печатку, ідентифікаційний      код  та має у своєму складі філії. Кількість учнів (вихованців) опорного закладу (без врахування учнів (вихованців) філій), як правило, становить не менше 360 осіб.

1.5. Власником  опорного   навчального закладу є : Коростишівська міська рада, який здійснює фінансування закладу та його матеріальне забезпечення.

1.6. Коростишівська гуманітарна  гімназія №5  імені Т.Г.Шевченка є   правонаступником      Коростишівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.  Рішення районної ради    № 166 від 10.09.2003 р.

1.7. Опорний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, наказами відділу освіти Коростишівської міської ради, цим Статутом, рішеннями власника та власними установчими документами.

1.8. Опорний заклад діє на підставі Статуту опорного закладу, розробленого відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2291), Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777, інших нормативно-правових актів і затверджується власником опорного закладу.

1.9. Опорний заклад утворено з метою:

– створення єдиного освітнього простору;

– забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

– створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

– раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації. При цьому обов’язковим є :

–  забезпечення навчальними планами, програмами, підручниками, навчальними і методичними посібниками, що пройшли науково – методичну експертизу з урахуванням профілю і особливостей роботи закладу;

–    організація та проведення конкурсного відбору учнів та педагогічних працівників до класів відповідного профілю навчання.

Головними завданнями опорного закладу є:

– концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи;

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту на рівні державних стандартів ;

– виховання громадянина України, морально і фізично здорового покоління;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей учнів, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;
 • створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного

1.10. Діяльність опорного закладу будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації. У своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, Інструкцією про організацію та діяльність гімназії, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, власним Статутом.

1.11. Опорний заклад (гімназія) самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.12. Опорний  заклад   несе відповідальність перед собою, суспільством і державою, за реалізацію головних завдань,  відповідно до чинних законодавчих актів за  дотриманням державних стандартів освіти,      безпечних умови освітньої діяльності,   дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами, дотримання фінансової дисципліни.

1.13. Навчання в опорному закладі здійснюється державною мовою           (рішення загальних зборів, протокол №  1 від 18. 12. 2002 р.), запроваджено поглиблене вивчення  іноземної (англійської) мови.

1.14. Власник або уповноважений орган здійснює фінансування опорного  закладу,  матеріально – технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

1.15.  Опорний  заклад  має  право :

 • проходити в установленому порядку державну атестацію ;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально – виховного

процесу за погодженням відділом освіти Коростишівської міської ради;

 • визначати варіативну частину робочого навчального плану ;
 • брати участь у створенні (у межах чинного законодавства) філій, інших відокремлених підрозділів;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експери-ментальні та індивідуальні робочі навчальні плани ;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково – дослідними інститутами та центрами проводити науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України ;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально – виховного процесу ;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом ;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб ;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України ;
 • розвивати власну соціальну базу : мережу спортивно – оздоровчих, лікувально – профілактичних і культурних підрозділів ;
 • користуватися пільгами, що передбачені державою ;
 • проходити в установленому порядку державну акредитацію ;
 • розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів ;
 • організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;
 • запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;
 • залишати в   своєму   розпорядженні   і   використовувати   кошти   від господарської діяльності;

здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарськими способами ;

–        надавати населенню додаткові освітні послуги, разом з тим і платні;

 • встановлювати гімназійну  форму  одягу    для учнів.

1.16.   Мережа класів та груп продовженого дня у опорному закладі (гімназії) встановлюється на основі встановлених Кабінетом Міністрів  України нормативів фінансування.

1.17.   В  опорному   закладі   створюються та функціонують :

методоб’єднання вчителів української мови і літератури; класних керівників; вчителів іноземної мови; методична вітальня вчителів початкових класів і вихователів ГПД; творча група вчителів розвивального навчання; семінар – практикум вчителів математики, фізики, інформатики ;

семінар вчителів біології, хімії, географії; методоб’єднання вчителів суспільно – гуманітарного циклу; психологічна та медична служби.

1.18.  Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюється Коростишівською центральною районною лікарнею та Комунальним закладом “Центр первинної медико-санітарної допомоги Коростишівського району”

1.19.   Взаємовідносини в  гімназії з  юридичними  і  фізичними  особами визначаються угодами, договорами, що укладені між ними.

 

                        

 1. II. Структура опорного закладу

 

2.1.   Опорний заклад  створюється у складі школи І – III ступенів (1—4 класи — прогімназійні класи; 5 — 12 класи — гімназійні) для учнів віком від 6 до 18 років.

Згідно рішення власника гімназії термін навчання є таким, як у школі І – III ступенів.

2.2.  До 1-х прогімназійних та 5-х гімназійних класів зараховуються учні, які пройшли конкурсний відбір.

Конкурсний відбір проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Правила прийому до гімназії схвалені радою та затверджені директором опорного закладу за погодженням з відділом освіти Коростишівської міської ради. Конкурсні варіативні завдання розробляються методоб’єднаннями вчителів, відповідають діючим навчальним програмам. Зазначені завдання затверджуються директором гімназії за погодженням з відділом освіти Коростишівської міської ради.

2.3.   Мікрорайон для опорного закладу (гімназії) не встановлюється. Учні зараховуються до гімназії незалежно від місця проживання.

2.4.  Кількість учнів у опорному закладі (гімназії) встановлюється один раз на початок кожного навчального року і затверджується наказом директора опорного закладу.

2.5.  Іноземці приймаються до гімназії відповідно до Закону України від    4 лютого 1994 року “Про правовий статус іноземців “.

2.6. Наповнюваність класів, груп, їх поділ для вивчення профільних та інших предметів визначаються Міністерством освіти і науки України на основі встановлених   Кабінетом   Міністрів   України   нормативів   фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету рішенням ради опорного закладу (гімназії) може встановлюватись менша наповнюваність класів і груп.

2.7. Згідно з рішенням власника гімназія може працювати в режимі школи повного дня, школи – інтернату, мати власний гуртожиток, входити до навчально-виховного комплексу.

 

               ПІ. Організація навчально-виховного процесу

 

3.1. Опорний заклад організовує свою роботу самостійно, відповідно до   плану  роботи на поточний навчальний рік.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується спільним засіданням  педагогічної ради та ради навчального закладу.

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини й визначенням профілю навчання.

3.3. Робочий навчальний план опорного закладу (гімназії) погоджується радою закладу  та затверджується відділом освіти Коростишівської міської ради.

3.4. Додатками  до робочого навчального плану є  розклад уроків та режим роботи закладу на рік.

3.5. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники гімназії самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

3.6. Педагогічні працівники опорного  закладу  можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково – методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

3.5.   Поглиблена   підготовка   учнів   досягається   в   результаті   вивчення спеціальних курсів, курсів за вибором, а також проведення факультативів, занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об’єднаннях, товариствах тощо. У гімназії   можуть    проводитись    підготовка   учнів    за    індивідуальними навчальними планами, пошукова та навчально-дослідна робота.

3.6.  Гімназія у межах часу, передбаченого навчальним планом, самостійно встановлює   структуру   навчального   року   (за   чвертями,    півріччями, семестрами), а також тривалість навчального тижня. Тижневий режим роботи гімназії регламентується розкладом занять.

3.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня.

Навчальний рік поділяється на 2 семестри, тривалість яких передбачено робочим навчальним планом на поточний навчальний рік.

 

3.8.     Гімназія здійснює навчальний процес за денною формою навчання.

3.9.  Зарахування учнів до 1 класу школи І ступеня опорного закладу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які  їх заміняють,  медичної довідки встановленого зразка та  свідоцтва  про народження (копії) на конкурсній основі. Зарахування учнів до  2-4 класів школи І ступеня здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють, та особових справ учнів на конкурсній основі.

Зарахування учнів до 5-11 гімназійних класів здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний ступінь освіти на конкурсній основі, відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. Правила конкурсного приймання розробляються адміністрацією відповідно до діючого законодавства.

Керівництвом опорного закладу встановлено особливі (пільгові) умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, та дітей, які прибули з окупованих територій.

У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь якого року навчання до іншого навчального закладу. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту (табель успішності, довідка або свідоцтво).

3.10.  Для учнів 1-5   класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх заміняють,   при   наявності   належної   навчально-матеріальної   бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи   продовженого   дня.   Зарахування   до   груп   продовженого   дня   і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора опорного закладу (гімназії) на підставі заяви батьків (осіб, які їх заміняють)

Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до діючих Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюються педагогічною радою і затверджується директором гімназії.

 

3.11.   Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.12.  За погодженням з відділом освіти Коростишівської  міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю гімназії  запроваджується   графік   канікул.   Тривалість   канікул   протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.13.  Тривалість уроків у опорному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих – 40 хвилин, у п’ятих – дванадцятих – 45 хвилин. Зміна

тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.14. Тривалість перерв між уроками встановлюється із урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після 2-го та 3-го уроків) – 20 хвилин.

 

3.15.  Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначаються розкладом уроків,  що  складається на кожен семестр     відповідно     до санітарно – гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою гімназії і затверджується директором.

Окрім різних форм обов’язкових навчальних занять, у опорному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи за окремим розкладом, які спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та  розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об’єднаннях, товариствах тощо. В опорному закладі проводиться пошукова й навчально-дослідницька робота учнями й учителями

 

3.16.   Зміст,   обсяг  і   характер   домашніх  завдань  з   кожного  предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно — гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У  першому   класі  домашні  завдання  учням  не  задаються

 

3.17.  Система оцінювання знань учнів опорного закладу, порядок проведення державної підсумкової атестації, переведення та випуску, звільнення від державної підсумкової атестації, нагородження за успіхи у навчанні визначаються діючим Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України.

 

З.18. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

3.19. Порядок переведення та випуск учнів гімназії визначається інструкцією про переведення та випуск учнів  навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності,  затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05. 02. 2001 р. № 44 та реєстрованої в Міністерстві юстиції України 08. 02. 2001 р. за №120/5311.

3.20. При  переведенні учнів з прогімназійних (4) класів до    гімназійних (5)   передусім   беруться   до   уваги   досягнення   у   навчанні   не   нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та предметів вибраного профілю.

3.21.  Контроль   за  відповідністю   освітнього рівня   учнів, які   закінчили певний    ступінь    навчання, вимогам    Державного стандарту    загальної середньої    освіти    здійснюється    шляхом    їх    державної    підсумкової атестації.   Порядок   проведення  державної    підсумкової      атестації визначається Положенням про  державну підсумкову  атестацію учнів  у системі загальної середньої освіти затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2008р. №94 та зареєстрованим Міністерством юстиції України 27.02.2008р. за № 151/ 14842.

Випускники гімназії, які виявили бажання стати студентами вищих навчальних закладів України, мають право брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

3.22.  Учні, які не встигають, наказом директора відраховуються з опорного закладу (гімназії) і за  сприяння  відділу освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи.

У разі незгоди батьків або осіб, які їх заміняють, із відрахуванням з гімназії вони мають право оскаржити дії директора у раді гімназії. За поданням ради відповідним структурним підрозділом місцевого органу державної виконавчої влади створюється комісія, що визначає правомірність відрахування. Висновки цієї комісії є остаточними.

За учнями, які навчаються в гімназії, зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітньої школи.

3.23.    Авторські   навчальні   програми     та   посібники,    що   розроблені педагогічними працівниками опорного  закладу для використання під час вивчення варіантної складової навчального плану, можуть використовуватись після відповідного    рецензування,     схвалення    науковими    радами    певного профілю     та     погодження     в    обласних     інститутах     післядипломної педагогічної   освіти   і   затвердження   відповідними   управліннями   освіти   і науки обласної держадміністрації.

3.27.  Навчальні досягнення учнів оцінюються за 12- бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти,  затверджених Міністерством  освіти і науки України.

3.28.   Оцінки з поведінки не виставляються.

3.29. Учням, які закінчили певний ступінь гімназії, видається  документ про освіту:

по закінченні І ступеня – табель успішності;

по закінченні II ступеня – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні гімназії – атестат про повну загальну середню освіту.

За відмінні успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, Золота медаль «За високі досягнення у навчанні», Срібна медаль «За досягнення у навчанні», похвальні листи «За високі досягнення у навчанні», похвальні грамоти «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

 

ІV. Учасники навчально-виховного процесу

 

4.1 Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов’язки визначаються чинним законом України «Про освіту» та діючим Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України та Статутом опорного закладу. Іноземці, прийняті до закладу, мають права і обов’язки учнів відповідно до законодавства України.

4.2 Учасниками навчально-виховного процесу в  опорному  закладі                 ( гімназії) є:

– учні ( гімназисти);

– педагогічні працівники;

– керівники;

– психолог;

– бібліотекарі;

– соціальний  педагог;

– педагог-організатор;

– інші спеціалісти;

– батьки (особи, які їх заміняють);

–   представники  підприємств,   установ,   громадських  організацій,   фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

4.3  Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інші працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

4.4. Учні мають право на :

–   вибір профілів,  форм навчання,  індивідуальних програм,  позакласних занять, факультативів, спецкурсів ;

– користування навчально – виробничою, матеріально – технічною, культурно-спортивною, корекційно – відновною та лікувально – оздоровчою базою гімназії;

–  доступ до інформації з усіх галузей знань;

– брати участь у різних видах науково-практичної  діяльності,    конференціях,    олімпіадах,    виставках, конкурсах тощо;

– брати участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії;

–  брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу,  дозвілля учнів;

–  брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

– захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного і психічного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

– на індивідуальну та екстернатну форму навчання згідно чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України;

– безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

4.5.  Учні зобов’язані:

–   володіти  знаннями,   вміннями,   практичними   навичками,   підвищувати загальнокультурний рівень;

– дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

– бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

– дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

– дотримуватися правил особистої гігієни.

4.6. Педагогічними працівниками гімназії можуть бути особи з високими  моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний

рівень    професійної    підготовки,    здійснюють    педагогічну    діяльність,

забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний

стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються чинним законодавством України про працю, Законами України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами, прийнятими відповідно до них правила внутрішнього розпорядку. Трудові відносини між керівництвом опорного закладу та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

 

4.7. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

–   участь  в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

–  проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до чинних нормативних документів;

– вільний вибір форм, методів, засобів навчання;

– виявлення педагогічної ініціативи;

–   позачергову  атестацію  з  метою  отримання  відповідної  категорії, педагогічного звання;

– участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

– на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

–     користування    оплачуваною    відпусткою,    передбаченою    чинним законодавством;

–  отримання компенсації у разі втрати роботи у зв’язку зі змінами в організації роботи гімназії;

Відволікання    педагогічних    працівників    від    виконання    професійних

обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним

законодавством.

4.8.Педагогічні працівники зобов’язані:

–  виконувати Статут опорного закладу (гімназії), правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

–   забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

–  сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

– сприяти зростанню іміджу гімназії;

–   настановленням  і  особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

–   виховувати в учнів повагу до батьків, жінки,  старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

–  готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

–   захищати  учнів   від   будь-яких   форм   фізичного   або   психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну і іншим шкідливим звичкам;

–    постійно    підвищувати    свій    професійний    рівень,    педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

–   виконувати  накази   і  розпорядження   керівника  опорного  закладу,   органів управління освітою;

– брати участь у розробці та апробації методичних рекомендацій, посібників, підручників;

– систематично й неухильно, один раз на п’ять років, проходити курсову перепідготовку;

– щороку проходити медичний огляд   до початку навчального року;

– старанно й охайно вести встановлену чинним законодавством шкільну документацію (класні журнали, особові справи учнів тощо).

– брати участь у роботі педагогічної ради.

4.9. Педагогічні працівники несуть повну персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів, перерв та протягом усього перебування їх у закладі під час навчально-виховного процесу.

4.10 Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками та діючими правилами внутрішнього трудового розпорядку.

.

4.11. Працівники опорного закладу у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять безоплатні медичні огляди.

 

4.12.  У опорному  закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно   від   підпорядкування,   типів   і   форм   власності.   Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

4.13.  Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку гімназії, не виконують посадових обов’язків, умови колективного   договору (контракту)   або   за  результатами      атестації   не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.14. Інженерно-технічні, науково-педагогічні, навчально-технічні працівники та виховно-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором гімназії згідно з чинним законодавством.

Їхні права, обов’язки регулюються трудовим законодавством, Положенням про гімназію та правилами внутрішнього трудового розпорядку гімназії.

4.15.   Батьки учнів (особи,  які їх заміняють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до гімназії.

4.16. Батьки та особи, які їх заміняють мають право:

–    обирати   і   бути   обраними   до   батьківських   комітетів   та   органів громадського самоврядування;

–  звертатись до органів управління освітою, директора опорного закладу, органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази гімназії;

–   на  захист  законних  інтересів   своїх  дітей  в   органах  громадського самоврядування гімназії та у відповідних державних, судових органах,

4.17. Батьки та особи, які їх заміняють, зобов’язані:

–  постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

–  поважати гідність дитини; виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мови, культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

–  сприяти здобуттю дітьми освіти у гімназії або забезпечувати повноцінну домашню освіту в обсязі державних вимог;

–  виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини. Гімназія надає батькам та особам, які їх заміняють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.

4.18.  Батьки (особи, які їх заміняють) несуть однакову відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей, а також за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти.

У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, гімназія може виступати позивачем у суді з питанням позбавлення їх батьківських прав.

4.19. Представники громадськості мають право:

– обрати і бути обраними до органів громадського самоврядування гімназії;

– керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

– сприяти  поповненню    матеріально-технічної      бази,      фінансовому забезпеченню гімназії:

– проводити консультації для педагогічних працівників;

– брати участь в організації навчально-виховного процесу.

4.20. Представники громадськості зобов’язані;

–    дотримуватися Статуту опорного закладу (гімназії), виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процесу;

–    дотримуватися етики поведінки та моралі;

–    захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків;

4.21.    Статус учасників навчально-виховного  процесу, їхні права та обов’язки визначаються чинним законодавством, власним Статутом  опорного  закладу, положенням про гімназію;

4.22.    Іноземці, прийняті до гімназії, мають права і обов’язки учнів відповідно до законодавства України .

4.23.   За успіхи в  навчанні  (праці)  для  учасників  навчально-виховного процесу опорного  закладу  встановлюються різні форми морального й матеріального заохочення, які визначаються   його  Статутом .

Учням , які досягли значних успіхів у навчанні, рішенням ради гімназії може бути призначена стипендія із її фонду або цільових надходжень з відповідних установ, добровільних фондів, товариств, асоціацій тощо . 4.24. 3а невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту  опорного  закладу  на них можуть накладатися дисциплінарні стягнення, встановлені чинним законодавством, Статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку   опорного  закладу.

4.22. У разі реорганізації чи ліквідації опорного   закладу  її працівникам і особам, які навчаються в ній, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

 

 1. V. Управління опорним закладом

 

5.1. Органом управління опорним навчальним закладом є його власник.

5.2. До виключної компетенції Власника належить вирішення наступних питань:

– визначення основних напрямків діяльності навчального закладу;

– відчуження основних засобів та майна закладу;

– реорганізація та ліквідація закладу.

– затвердження змін та доповнень до Статуту навчального закладу;

– припинення діяльності навчального закладу, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директор може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

5.4. Директор опорного закладу (гімназії)  та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідно відділом освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства. Органи державної виконавчої влади, громадського самоврядування, директор гімназії діють у межах повноважень, визначених Законом України ” Про освіту”, Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, Положенням про гімназію та Статутом опорного закладу (гімназії).

5.5. Директор діє від імені навчального закладу в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом опорного закладу (гімназії), зокрема, без доручення:

– керує господарською діяльністю закладу;

– видає накази, інструкції, інші акти з питань діяльності закладу;

– представляє гімназію в усіх організаціях, підприємствах, установах в Україні та за її межами;

– здійснює від імені гімназії юридично значимі дії, підписує угоди, контракти, інше;

– приймає на роботу працівників обслуговуючого персоналу та звільняє їх, накладає на них дисциплінарні стягнення, притягує їх до відповідальності, заохочує всіх працівників закладу;

– відповідає за організацію в навчальному закладі, дотримання правил протипожежної безпеки, виробничої санітарії, правил техніки безпеки.

Штатний розпис опорного   закладу встановлюється її власником відповідно до виробничих потреб на основі чинних нормативних документів в галузі освіти та фінансових можливостей.

Прийняття на роботу педагогічних працівників до гімназії може здійснюватися за трудовими договорами, контрактами, в тому числі і на конкурсній основі.

5.6.  Вищим органом громадського самоврядування опорного  закладу                 є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій :

–   працівників гімназії – зборами трудового колективу;

–   учнів гімназії другого – третього ступеня – класними зборами;

–  батьків, представників громадськості класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів : від працівників гімназії – 31 чол., учнів – 31 чол., батьків і представників громадськості -31 чол. Термін їх повноважень становить один рік. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою кількістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради гімназії, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор гімназії, власник.

Загальні збори (конференція):

–    обирають раду опорного закладу (гімназії), її голову, встановлюють термін їх повноважень;

–    заслуховують звіт директора і голови ради опорного закладу (гімназії);

–    розглядають питання навчально – виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності гімназії;

–   затверджують основні напрями вдосконалення навчально – виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності гімназії;

–    приймають  рішення  про   стимулювання  праці   керівників  та  інших педагогічних працівників,

5.7. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада опорного закладу (гімназії).

5.7.1. Метою діяльності ради є :

– сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку гімназії та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління гімназією;

– розширення колегіальних форм управління гімназією,

–  підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

5.7.2. Основними завданнями ради є:

–   підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

–   визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку гімназії та   сприяння   організаційно-педагогічному   забезпеченню   навчально – виховного процесу;

–    формування навичок здорового способу життя;

–   створення належного педагогічного клімату в гімназії;

–    сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

–    підтримка   громадських   ініціатив   щодо   вдосконалення   навчання   та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

–    сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

–    підтримка  громадських  ініціатив  щодо  створення  належних  умов  і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

–  ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; –

–  стимулювання     морального    та    матеріального    заохочення     учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; –

– зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та  гімназією з метою забезпечення єдності навчально – виховного процесу.

5.7.3.  До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів    (вихованців)    П—Ш    ступенів   навчання,    батьків    і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) гімназії. Рішення про  дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

5.7.4. Рада опорного  закладу  діє на засадах:

– пріоритету   прав   людини,   гармонійного   поєднання   інтересів   особи,

суспільства, держави;

– дотримання вимог законодавства України;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності і рівноправності членства;

– гласності.

Рада   працює   за   планом,    що   затверджується   загальними   зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора гімназії, власника, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту опорного  закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх заміняють, та громадськості. У   разі   незгоди   адміністрації   гімназії   з   рішенням   ради   створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До     складу     комісії     входять     представники     органів     громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету опорного  закладу.

5.7.5. Очолює раду опорного  закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для  вирішення  поточних  питань рада може  створювати  постійні  або

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються

діяльності гімназії, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.7.6. Рада  опорного  закладу:

– організовує виконанім рішень загальних зборів (конференцій);

– вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

– спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи гімназії та здійснює контроль за його виконанням;

– разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту гімназії;

– затверджує режим роботи гімназії;

– сприяє формуванню мережі класів гімназії, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

– приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників гімназії Золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або Срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

– разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

– погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

– заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

– бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

– виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної роботи з учнями (вихованцями);

– виступає ініціатором проведення благодійних акцій;

– вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

– ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

– сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх заміняють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

– розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);

– розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх заміняють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

– сприяє педагогічній освіті батьків;

– сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

– розглядає  питання  здобуття  обов’язкової  загальної  середньої  освіти учнями (вихованцями);

– організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

– розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань гімназії;

– вносить   пропозиції   щодо   морального   і   матеріального   заохочення учасників навчально-виховного процесу;

– може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою, (визначаються інші функції, що не суперечать законодавству України)

5.8.   При   гімназії   за   рішенням   загальних   зборів   (конференції)   може створюватися і діяти піклувальна рада.

5.9. Метою   діяльності   піклувальної  ради   є   забезпечення   доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

5.9.1. Основними завданнями піклувальної ради є :

– сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

– співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у гімназії;

– зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази гімназії;

– організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;

– вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

– запобігання дитячій бездоглядності;

– сприяння працевлаштуванню випускників гімназії;

– стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

– всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та гімназією.

5.10.2.  Піклувальна рада формується у складі 15 осіб з представників місцевих  органів  виконавчої  влади,   підприємств,   установ,   організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) гімназії шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника гімназії.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

5.10.3 Піклувальна рада діє на засадах:

– пріоритету   прав   людини,   гармонійного   поєднання   інтересів   особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог законодавства України;

– самоврядування;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності і рівноправності членства;

– гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу  гімназії, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

5.10.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

– скликає і координує роботу піклувальної ради;

– готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

– визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

– представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

5.10.5. Піклувальна рада має право:

 • вносити на  розгляд   органів   виконавчої   влади,   керівника   гімназії, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної,     навчально-виробничої,     наукової,     культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази;
 • залучати додаткові джерела фінансування гімназії;
 • вживати заходи   до   зміцнення   матеріально-технічної   і   навчально-методичної бази гімназії;
 • стимулювати творчу праці педагогічних працівників, учнів (вихованців);
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи гімназії,   з  метою  сприяння  їх вирішенню  у  встановленому порядку;
 • створювати комісії,    ініціативні   групи,    до   складу   яких   входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх заміняють, представники учнівського самоврядування;.

5.11. Директор   опорного  закладу:

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний

добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення

фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

– відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

– створює   необхідні   умови   для   участі   учнів   у   позакласній   роботі, проведення виховної роботи;

– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення    творчих    пошуків,    дослідно-експериментальної    роботи педагогів;

– забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– призначає   класних   керівників,   завідуючих   навчальними   кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

– здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

– розпоряджається в установленому порядку майном гімназії і коштами;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

– за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників гімназії;

– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

– несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), власником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;

– щороку звітує про стан навчально-виховного процесу, методичної та фінансово-господарської діяльності гімназії на загальних зборах колективу.

5.12.  Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором опорного  закладу і затверджується відділом освіти райдержадміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.13. В  опорному закладі   створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор гімназії.

5.14. Педагогічна рада розглядає питання:

– удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи  опорного  закладу;

– переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників гімназії.

5.15.  Робота педагогічної ради планується в довільній формі, відповідно до потреб     опорного  закладу.   Кількість   засідань   педагогічної   ради   визначається   їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

5.16. В  опорному  закладі  можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. VI. Матеріально – технічна база

 

6.1.  Матеріально-технічна база   опорного  закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації,   обладнання,   транспортні   засоби,   службове   житло,   інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в її самостійному балансі.

6.2. Майно   закладу   перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад сіл, міста, району і передається закладу в оперативне управління.

6.3.  Опорний  заклад   відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4. Опорний  заклад     забезпечує ефективне використання і збереження майна.

6.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна опорного  закладу   проводиться   лише   у   випадках,   передбачених   чинним   законодавством. Збитки, завдані гімназії внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.6. Відчуження, списання майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад сіл, міста, району і віддане закладу оперативного управління, здійснюється в порядку, встановленому власником майна відповідно до Положення про відчуження та Положення про списання майна затверджених рішенням сесій районної ради.

6.7.  Для    забезпечення    навчально-виховного    процесу    база опорного  закладу      складається  із  навчальних  кабінетів,   майстерень  (слюсарної,   столярної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів,  бібліотеки, архіву,  радіоцентру,    медичного,    лінгафонного    і комп’ютерного   кабінетів,   їдальні   та   буфету,   теплиці,   приміщення   для інженерно-технічного    та    навчально-допоміжного    персоналу .

Відповідно до рішення  Коростишівської міської ради від  16 лютого 2012р. 16 сесії 6 скликання гімназія має державні акти на право  постійного користування земельними  ділянками площею 1,4567га та 0,5842га для обслуговування   опорного  закладу та стадіону.

 

6.8.  Опорний  заклад  має свідоцтво про право власності на комплекс по гуманітарній гімназії №5 відповідно до рішення виконкому Коростишівської міської ради від 30.04.2009 р. за №152.

6.9.  Статутний фонд закладу утворений у складі майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста, району і становить 100 грн.

 

 

 

                        VII. Фінансово – господарська діяльність

 

7.1.  Фінансово-господарська діяльність опорного  закладу  здійснюється на основі його кошторису.

7.2. Джерелами формування кошторису   опорного  закладу   є:

– кошти власника(ів);

– кошти місцевого бюджету (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

– кошти фізичних, юридичних осіб;

– кошти, отримані за надання платних послуг;

– доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

– благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

7.3.  У гімназії комунальної форми власності створюється фонд загального обов’язкового   навчання,   який   формується   з   урахуванням   матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів власника та місцевого бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел,

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку гімназії в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором гімназії.

Облік  і  використання  коштів   фонду  загального   обов’язкового   навчанні здійснюються гімназією згідно з наказом директора , що видається на підставі рішення ради гімназії,  відповідно до  порядку,   передбаченого

чинним законодавством.

Контроль    за    правильним    використанням    коштів    фонду    загального обов’язкового навчання здійснюють власником.

7.4.  Гімназія має право – на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якої установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.5. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед власників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб забороняється.

7.6.  Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в гімназії визначається законодавством та нормативно-правовими  актами  Міністерства освіти і науки  України та  інших  центральних  органів  виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади.

7.7.    Звітність   про   діяльність   гімназії   встановлюється  відповідно до законодавства.

7.8.  Оренда приміщень гімназії допускається, якщо вона не погіршує умов навчання учнів та роботу педагогічних працівників.

7.9.   Кошти гімназії зберігаються  на її рахунках в установах банків  і знаходяться у повному її розпорядженні. Невикористані за звітний період кошти    вилученню    не    підлягають    за    умови    виконання    гімназією розрахункових   показників   її   розвитку,    якщо   інше   не   передбачено законодавством.

7.10.   За наявності фінансових можливостей (асигнувань) гімназії можуть виділятися   додаткові   бюджетні   кошти   на   факультативи,   консультації, індивідуальне навчання та організацію позакласної (гуртки, лекції, курси тощо), методичної, науково – експериментальної роботи.

7.11.   Опорний  заклад  має право фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що

сприяють поліпшенню соціально – побутових умов роботи колективу.

7.12. Опорний  заклад    має   право   користуватися   коротко –   і   довгостроковими  кредитами.   Короткостроковий   кредит   використовується   гімназією   для  здійснення її поточної діяльності. Довгостроковий кредит використовується для зміцнення матеріально – технічної та соціально – культурної бази гімназії з подальшим погашенням кредиту за рахунок її коштів.

7.13.    Опорний  заклад  має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі    зв’язки    з    навчальними    закладами,    науковими    установами, підприємствами,   організаціями,   громадськими   об’єднаннями,   окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

Гімназія за наявності належної матеріально – технічної та соціально –

культурної бази, власних фінансових коштів має право    налагоджувати

міжнародні   зв’язки   на   основі   самостійно   укладених   угод   про   обмін

педагогічними   працівниками   та   учнями,    проводити    спільні   заходи

(конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій

відповідно до чинного законодавства.

7.14.  Діловодство  гімназії організовується  відповідно  до  встановленого

Міністерством освіти порядку. Звітність гімназії встановлюється відповідно

до вимог державної статистики.

 1. 15. Заробітна плата вчителя гімназії нараховується, виходячи з 18 – годинного тижневого навантаження .

7.16. За роботу в гімназії вчителям нараховується 10% надбавка до посадового окладу (заробітної плати).

7.17. Посадові оклади директора та його заступників встановлюється на рівні, не нижчому від посадових окладів педагогічних працівників, які мають звання  “Вчитель – методист ” і стаж роботи понад 20 років.

7.18.     Зазначені    додаткові    бюджетні    кошти    фінансування    гімназії встановлюються після її ліцензування та атестації на підставі рішення державної атестаційної комісії.

7.19. Відповідно до профілю та для забезпечення ефективного управління навчально – виховним процесом і проведення науково – методичної роботи (за наявності бюджетних та додаткових коштів) можливе введення додаткових посад заступників директора з навчальної (наукової, методичної), виховної, адміністративно – господарської роботи, а також керівників кафедр: методистів, практичних психологів та соціальних педагогів.

 

 

VIII. Міжнародне співробітництво

 

8.1.   Опорний  заклад  за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм,  проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. Опорний  заклад  має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про  співробітництво  з  навчальними  закладами,   науковими  установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

 1. IX. Контроль за діяльністю гімназії

 

9.1.   Державний контроль за діяльністю опорного  закладу   здійснюється з  метою забезпечення   реалізації   єдиної   державної   політики   в   сфері   загальної середньої освіти.

9.2.  Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, власник та відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради.

9.3.   Основною формою державного контролю за діяльністю опорного  закладу   є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) гімназії з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1—2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником  відповідно до законодавства.

9.5. Зміст, форми та періодичність контролю встановлюється відділом освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради.

 

 

 1. X. Реорганізація або ліквідація опорного закладу

 

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію опорного  закладу  приймає власник.

Реорганізація опорного  закладу  відбувається  шляхом  злиття,  приєднання,   поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду –      ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління   опорним  закладом.

10.2.   Ліквідаційна комісія оцінює наявне  майно гімназії,  виявляє його

дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і

представляє його власнику.

10.3.  У випадку реорганізації права та зобов’язання гімназії   переходять до

правонаступників відповідно  до чинного  законодавства або визначених

навчальних закладів.

10.4.   При реорганізації чи ліквідації гімназії працівникам, які звільняються

або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно

до законодавства про працю України.

10.5. В результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення активи закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям аналогічного виду діяльності, або зараховуються до доходу місцевого бюджету.

 • Навчальний заклад вважається ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

 

 

Голова  міської ради                                                 І.М. Кохан